Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

15.2.16

Artikel Bahasa Jawa Tentang Permainan Tradisional

Artikel bahasa jawa tentang permainan tradisional di bawah ini barang kali dapat dijadikan sebagai contoh sekaligus referensi dalam menyusun artikel lain baik dengan tema kesehatan, keuangan, maupun kebersihan yang tentunya menggunakan bahasa jawa. Contoh di bawah ini sengaja dikemas dalam bahasa jawa krama dengan bahasa yang mudah dipahami dengan harapan teman-teman semua mampu memahami makna yang tersirat dalam coretan berikut.

Usaha Nglestareke Dolanan Tradisional

artikel-bahasa-jawa-tentang-permainan-dolanan-tradisional
Baca Juga: Artikel Bahasa Jawa Tentang Gamelan
Dolanan tradisional sanget wigati kunjuk perkembangan anak, mila betah kita sedaya kembangaken demi kekuwawen budaya bangsa kita, amargi kita sedaya ngelingi menawi kebudayan ngrupikaken aos-aos luhur kunjuk bangsa Indonesia, konjuk kasumarepan uga dipunhayati tata cara kegesanganipun riyin-riyine.

Bangsa Indonesia ngrupikaken bangsa ingkang ageng lebet keaneka ragaman kebudayan, klebet dolanan tradisional wonten lebetipun, keanekaragaman dolanan tradisional disebabake amargi kathahipun daerah ing Indonesia kagungan kearifan lokal kabudayan dewe-dewe, dadosipun mbentuk masyarakatn numindakake aktivitas ingkang benten setunggal daerah kaliyan daerah sanesipun.

Dolanan tradisonal pancen sampun sakedahipun nyagedaken mirengan khusus uga ingkang utami konjuk dikembangaken uga salajengipun dipunwarisaken dhateng generasi salajengipun.

Sairing kaliyan perkembangan zaman ingkang tambah canggih uga modern sakmenika, macem-macem dolanan modern konjuk lare-lare sakmenika muncul ingkang didukung kaliyan teknologi inggil sae bersifat online kersaa offline ingkang gampil ditemokaken wonten pundi-pundi. Menika ndadosaken lare-lare sakmenika mboten malih nepang ingkang naminipun dolanan tradisional. Padahal menawi kita sedaya kaji wangsul sangeta kathah dolanan tradisional ingkang enten ing daerah kita sedaya, nanging amargi pengaruh zaman dolanan punika ilang tanpa wekas.

Menawi kita sedaya ningal saking gina uga ginanipun, dolanan tradisional erat sanget hubunganipun kaliyan aos kejujuran, kesarengan, kekompakan, uga olah fisik. Sawegaken dolanan modern kala niki ndamel lare-lare ngalami kekirangan komunikasi kaliyan kanca sebayane utawi langkung condong datheng sifat individualisme.
Baca Juga: Artikel Bahasa Jawa Tentang Kesehatan Lingkungan Sekolah
Dolanan-dolanan modern kala menika biyasanipun namung dipuntumindakake piyambak tanpa wonten interaksi kaliyan tiyang sanes. Sarehdenten punika betah entenipun pengawasan saking tiyang sepuh tentu mbebayani kunjuk perkembangan lare. Amargi Kalian dolanan modern kanthi mboten eling kita sedaya njerumusake lare datheng hal ingkang katah dampak negatifipun.

Wonten beberapa cara supados dolanan tradisional ingkang enten ing daerah kita sedaya saget lestantun antawisipun:
  • Nepangaken dolanan tradisional wangsul dhateng lare sak menika. 
  • Ndamel dolanan tradisional langkung nggeret. 
  • Ngawontenaken workshop panglatian dolanan tradisional.
  • Ngawontenaken lomba dolanan tradisional tingkat lare sekolah.
  • Lan sanes-sanesipun.
Sekawan perkawis wonten ing nginggil saget ndadosaken dolanan tradisional dipun remeni dening lare-lare sakmenika. Kanthi menkaten dolanan utawi permainan tradisional saged lestantun wonten daerah kita piyambak-piyambak.

Demikian contoh artikel bahasa jawa tema permainan tradisional dalam mengupayakan pelestariannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa share artikel ini ya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Artikel Bahasa Jawa Tentang Permainan Tradisional