Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

12.1.16

Pidato Bahasa Jawa Tentang Zina – Ceramah Keagamaan

Pidato bahasa jawa tentang zina ini merupakan sebuah ceramah keagamaan yang bisa kita jadikan referensi dalam berbagai acara pengajian maupun khutbah jum’at. Kami menyadari bahwa tutur bahasa serta tulisan dalam artikel ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dalam tutur kata maupun bahasa, namun demikian tidak mengurangi harapan kami agar contoh pidato berikut dapat menjadi sebuah tulisan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim khususnya di wilayah indonesia.

Pembukaan

Dalam sebuah pidato tentu wajib adanya pembukaan, namun agar penulisan kami dari satu halaman ke halaman lain tidak berulang-ulang kata sambutan bisa kita ambil dari contoh ceramah keagamaan sebelumnya melalui halaman ini.

Isi


pidato-bahasa-jawa-tentang-zina
Maasyirol muslimin rohimakumullah, 
Pergaulan ingkang bebas mbekta kita sedaya dhateng risakipun moral, akhlak, uga mental ingkang mboten terkontrol, ingkang ing akhiripun njiret kita sedaya wonten jurang kesesatan nun inggih dalan ingkang peteng tebih kaliyan rahmating Gusti Allah.

Saget kita pirsani sesarengan wonten sakmenika wekdal pergaulan bebas lare setri lan jaler kados-kados sampun mboten wonten watesanipun. Amargi menapa? Kathah penyebab saking kahanan menika ingkang saget kita pirsani salah satunggaling nun injin dampak saking teknologi.

Teknologi informasi pancen saestu sae bilih kita ginakaken fasilitas menika kanthi prayogi sahingga saget nambahi pemahaman sarta nggampilaken kerepotan kita sedaya. Sayangipun mboten sedaya tiyang ngginakaken fasilitas teknologi kagem hal-hal ingkat bermanfaat. Tuwin-tuwin lare-lare remaja kita ingkang sejatosipun nembe mempeng-mempenge pengen mangerteni menapa kemawon saking babagan ingkang dipun persani.

Para rawuh ingkang minulyo,
Kados ingkang sampun kula aturaken wau, menawi risakipun moral uga akhlak mawi mental sangking pergaulan bebas ingkang dipuntumindakake dening para generasi muda. Kula mboten heran malih nalika ningali lare jaler ingkang gandengan tangan kaliyan satiyang estri.

Malih ugi piyambakipun sanes menapa-menapanipun, sanes sedherek, uga sanes ugi tunangan, kula dados prihatin kenging menapa piyambake sedaya sanguh mekaten, bokmenawi piyambake sedaya nganggepan menawi hal ingkang mekaten ngrupikaken mukawis pandamel ingkang mboten melanggar wucalan Islam, uga norma-norma hukum, mawi adat uga istiadat Islam.

Padahal babagan punika pertela-pertela klintu miturut wucalan Islam lan sampun termasuk mendekati zina utawa nyeraki zina.

Padahal Al-Quran sampun pertela-pertela ngawis pandamel ingkang mekaten, amargi ing akhiripun piyambakipun badhe menuju dhateng pandamel ingkang langkung keji sanget yaiku zina, na’udzubillah tsumma na’udzubillah,

Allah SWT berfirman lebet Al-Quran mekaten.
ayat-zina

Cara jawinipun kirang langkung mekaten:
Lan ajaa sira nyedhaki zina,  satemene zina kuwi yaiku panggawe sing keji. Lan dalan sing ala.

Saking ayat wau saget kita mangertosi bilih nyelaki kamawon sampun mboten angsal, napa maleh majengaken zina. Niki larangan keras lebet Islam, uga klebet lebet kategori dosa ageng ingkang rekaos dipunapunteni dening Allah SWT.

Para rawuh ingkang minulyo,
Wonten kesempatan menika ugi kula ngemutaken dumateng awak kula piyambah soho panjenengan sedaya, sumonggo kita sami-sami langkung waspada tumrap pergaulan sae kagem kita pribadi, sederek-sederak kita utawa lare-lare kita sedaya. Dumateng tiyang sepuh sumanggaa kita sedaya langkung perhatian ugi waspada tumrap pergaulan lare-lare kita sahingga mboten nganti tumeka kedadean ingkang mboten kita karepake.

Penutup
Mekaten atur ingkang saget kula aturaken mugi saget dados pamriksa tumrap kita sedaya.
Bilahittaufiw walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Contoh di atas adalah sebuah pidato bahasa jawa tentang zina yang cocok untuk dijadikan sebagai referensi ceramah keagamaan maupun khutbah jum’at. Semoga melalui tulisan di atas sedikit banyak mampu memberikan kita pemahaman tentang bahaya serta besarnya dosa perzinaan sehingga mampu menumbuhkan ketaqwaan kita terhadap Allah SWT.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Tentang Zina – Ceramah Keagamaan