Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

8.8.15

Pidato Bahasa Jawa dalam Acara Pernikahan

Contoh pidato bahasa jawa dalam acara pernikahan dapat bersama kita simak dari tuladha sesorah pasrah lan tampi penganten di bawah ini. Untuk membuat suatu sesorah dalam acara pernikahan memang banyak yang harus kita persiapkan khususnya dalam hal materi yang akan kita sampaikan. Hal ini terkait dengan siapa yang memiliki hajatan, para keluarga pasangan, tamu undangan, bahkan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pernikahan tersebut. Materi pokok tersebut harusnya kita pegang sebelum membuat kerangka pidato. Untuk lebih jelasnya kita bisa menyimak tuladha di bawah ini sebagai gambaran.

ilustrasi-penyampaian-pidato-bahasa-jawa-dalam-acara-pernikahan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun.! Para pini sepuh, sesepuh ingkang satuhu kinabeketen,
Para pangemban pangembating praja ingkang dados pangayoming sesami,
Dalah sanggyaning tamu ingkang kinurmatan.

Keparinga kula minangka badal wakilupun Bapak H. Madi Kusuma ingkang amengku gati, binantu kadang gotrah.

Kula piniji minangka wod lumaraping atur ingkang dados isen-isening manah, amargi karoban sih kadarman panjenengan sedaya sahingga mboten kuwawi matur piyambak.

Minangka purwaning atur, sumangga tansah enget ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti Illahi Robbi ingkang sampun ngrentahaken mapinten-pintin kanikmatan mliginipun kasugengan saha kalodhangan saengga kita sedaya saged njenengi serat sedhahanipun Bapak H. Mardi Kusuma ing siang punika. Mugia lumintu pudyastawa tumrap kula sedaya. Amin.

Salajengipun Bapak H. Mardi Kusuma dalah sedaya kadang gotrah ngaturaken sugeng rawuh kairing atur panuwun dumateng para rawuh sedaya awit saking kerawuhan saha donga pangesti tumrap penganten kekalih.

Kados ingkang sampun kaserat ing serat sedhahan menggah wigatosing Bapak H. Mardi Kusuma anetepi wajibing asepuh amiwaha putra ngentas pitulus kenya putrinipun ingkang sesilih gendhuk Wulan Safitri, S.Pd kapalakramekaken kaliyan Bagus Adhi Sulistya, S.H putra kakungipun Bapak Drs. Subagya ingkang pidalem ing Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.

Salajengipun keparinga para rawuh sedaya paring tambah donga pangestu tumrap temanten kekaleh mugi anggenipun sami lelumban ing bebrayan tansah atut runtut manggih bagya mulya kang sinedya saengga enggal keparing nugrahaning gusti momongan kanthi angugemi brayat rinancang tanpa keri.
Inggih pungkasing atur mbokbilih adicara pawiwahan menika sampun paripurna keluarga Bapak H. Mardi Kusuma saha keluarga Bpk. Drs. Subagya lan temanten kekalih ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu  dumugi griya panjenengan sami.

Wasana cekap semanten ingkang dados aturing keluarga Bapak H. Mardi Kusuma lan kula pribadi mbokbilih anggen matur kathah tuna dungkap saha tumpang suh saestu nyuwun agungeng samodro pangaksami.

Wabilahitaufiq walhidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Demikian naskah pidato sambutan tuan rumah singkat yang dapat kita sampaikan sebagai gambaran yang bisa kita jadikan referensi dalam membuat pidato bahasa jawa dalam acara pernikahan.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa dalam Acara Pernikahan

1 komentar: