Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

12.7.15

Pidato Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

Budi pekerti merupakan salah satu tatanan hidup yang sangat baik jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pidato bahasa jawa tentang budi pekerti di bawah ini menjadi sebuah referensi yang dapat kita gunakan dalam belajar membuat naskah pidato atau dalam bahasa jawa disebut dengan sesorah.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 76 Yogyakarta Ingkang Kinurmatan,
Bapak Ibu guru saha Karyawan Karyawati SMP Negeri 76 Yogyakarta ingkang sinuba ing pakurmatan,
Saha kanca-kanca ingkang kula banggakaken.
pidato-bahasa-jawa-tentang-budi-pekerti

Sepisan sumangga kita ngaturaken agunging panuwun wonten ngarso Alloh SWT, ingkang sampun paring kita mapinten-pintin kanugrahan saha kanikmatan sahinggo wonten titi wanci punika kita saget muwajahah ing halaman sekolah menika kanthi wilujeng tanpa alangan satunggal menapa. Sholawat lan salam mboten kasupen tansah kita kunjukaken dumateng nabi panutan kita nabi agung Muhammad SAW.
pidato tema kebersihan lingkungan kelas
(Isi dalam pidato bahasa jawa tentang budi pekerti dapat kita sampaikan sebagai berikut).
Bapak Ibu saha kanca-kanca ingkang kinurmatan,
Keparenga kula ing wekdal menika ngaturaken sekedik irah-irah babagan budi pekerti tumrap kita sedaya khususipun tumrap para wiranem konjuk nguri-uri budaya jawi. Menawi kita sedaya saged sami-sami njagi saha ngalaksanakaken budi pekerti kanthi sae saestu kegesangan kula panjenengan ing ndunya menika ugi bakal ayem, tentrem, saha bagya.

Sagung para rawuh ingkang satuhu bagya mulya,
Budi pekerti utawi ing bahasa jawi ugi kasebut kanthi nami “unggah-ungguh” ing wekdal menika sejatosipun sanget mrihatinaken. Masalah menika saged kita tuweni salebeting dereng mangertosipun para wiranem konjuk unggah-ungguh ingkang kedah kita sedaya mangertosi ugi laksanakaken. Mila saking menika kita kedah sami-sami sinau babagan budi pekerti tumrap tiyang sepuh kita, para sesepuh saha saking Bapak Ibu guru ingkang langkung mangertosi babagkan unggah-ungguh tumrap tiyang sanes.
pidato bahasa jawa singkat cinta damai
Mekaten sekedik atur saking kula, kathah kalepatan saha kekiranganipun nyuwun pangapunten.
Wabilahitaufik Wal Hidayah, Wassalu’alaikum Wr. Wb.

Demikian sebuah pidato bahasa jawa tentang budi pekerti yang bisa kita sampaikan secara singkat dalam konteks pendidikan di sekolah. Anda juga bisa membaca artikel bahasa jawa tentang budi pekerti.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

0 komentar:

Posting Komentar