Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

16.5.15

Pidato Perpisahan Kelas Bahasa Jawa

Menanggapi para pembaca sesorah jawa yang meminta contoh pidato perpisahan kelas bahasa jawa di bawah ini kami sampaikan kembali salah satu koleksi diantara beberapa konsep pidato perpisahaan. Bagi teman-teman yang inging mempergunakan atau sedang mencari referensi ada baiknya menggabungkan dan memodifikasi konsep maupun kosakata yang terdapat pada beberapa contoh. Langsung saja kita simak bersama contoh lain pidato yang dimaksud. Selamat menyimak.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Bapak kepala sekolah SMA Negeri 1 Jetis Bantul ingkang kinabekten,
Bapak ibu guru SMA Negeri 1 Jetis Bantul ingkang sinuba ing pakurmatan,
Bapak Ibu staff SMA Negeri 1 Jetis Bantul ingkang kinurmatan,
Saha rencang-rencang, siswa lan siswi SMP Negeri 1 Jetis Bantul ingkang dados bebungahing manah,
pidato-perpisahan-kelas-bahasa-jawa

Sak derengipun sumangga kita tansyah ngaturaken raos puji lan syukur kita dumateng Gusti Alloh SWT kanthi sesarengan miyos lafalt hamdalah “Alhamdulillahi robbil ‘alamin” awit saking welas saha asih-Ipun kula sedaya saged makempal wonten menika papan saperlu ngawontenaken perpisahan.

Salamat ugi salam mugi tansah katetepna dumatheng nabi akhiruzzaman nabi panutan kita nabi agung Muhammad SAW, kaluarga, sohabat, para umat sumrambah dumatheng kita sedaya. Amin.
Bapak ibu ingkang kinurmatan saha kanca-kanca ingkang bagya mulya,

Wonten satunggaling atur pidato perpisahan kelas bahasa jawa menika keparenga kula minangkani kanca-kanca kelas 12 SMA Negeri 1 Jetis Bantul sekedik matur dumatheng para rawuh sedaya. Ananging menawi wonten kalepatan lan kekirangan ingkang badhe kula aturaken samangkih, saestu kula nyuwun agunging pangaksami.

Sepisan, kula dalah sedaya siswa lan siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Jetis ngaturaken agunging panuwun, awit saking kawelasan saha keikhlasan bapak ibu guru ingkang sampun mbimbing, mbiyantu, ugi ngarahaken kita sedaya dumugi samenika wekdal. Sahigga kula sedaya saged lulus 100% anggenipun nderek ujian nasional ing tahun menika.

Salajenganipun, kula dalah sedaya siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Jetis Bantul saestu sajroning dados siswa ing pawiyatan menika anggadahi kathah kalepata nun injih ingkang kita sengaja utawi mboten kita sengaja dumatheng para bapak lan ibu sedaya, mila saking menika wonten kasempatan menika ugi kula sedaya ngaturaken agungeng pangapunten awit saking kalepatan-kalepatan ingkang mboten saged kula jlentrehaken satunggal lan satunggalanipun.
pidato perpisahan kelas bahasa jawa

Ingkang nomer tiga, wonten pidato perpisahan kelas bahasa jawa menika kula sakanca nyuwun pamit saking pawiyatan menika konjuk nglajengaken gesang wonten masyarakat ingkang satemenipun. Mboten kasupen kula sakanca nyuwun tambahing donga pangestu mugi kita sedaya saged ngraih menapa ingkang dados pepingin lan cita-cita kula sedaya.

Bapak ibu guru saha para rawuh ingkang bagya mulya,
Mbok bilih namung mekaten ingkang saged kula aturaken dumatheng panjenengan sami. Kathah kalepatan saha atur kula mboten sanes namung saged nyadong agunging samudra pangaksama.
Wa bilahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Salah satu konsep sesorah atau pidato di atas mudah-mudahan dapat menambah koleksi dalam referensi membuat pidato perpisahan bahasa jawa maupun dalam pidato lain seperti peringatan hari kartini, hari pendidikan, hari kemerdekaan, hari guru, hari pahlawan dan lain sebagainya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Perpisahan Kelas Bahasa Jawa

0 komentar:

Posting Komentar