Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

25.5.15

Pidato Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Bahasa Jawa

Pendidikan karakter merupakan salah satu aspek pembangunan SDM yang sangat penting demi kemajuan bangsa Indonesia. dalam pidato pendidikan dalam bahasa jawa di bawah ini akan kami sampaikan secara mendalam tantangan kita semua dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Langsung saja kita simak naskah tersebut di bawah ini.

(Untuk pembukaan kita bisa sampaikan salam pembukaan sebagaimana yang terdapat dalam pidato bahasa jawa dengan tema lingkungan). Berikutnya mengenai isi dapat kita sampaikan naskah pidato pentingnya pendidikan karakter dalam bahasa jawa sebagai berikut:

Sagung para rawuh ingkang bagya mulya,
pendidikan karakter sakmenika mutlak dibetahaken sanes namung ing sekolah kemawon, nanging wonten nggriya ugi ing lingkungan sosial. Bahkan sakmenika pamawi pendidikan karakter sanes malih namung anak umur dini ngantos werda muda kemawon, nanging ugi umur dewasa kedah angsal pendidikan karakter konjuk kelajengan gesang Bangsa Indonesia menika.
pidato-pendidikan-karakter-dalam-bahasa-jawa

Para rawuh ingkang kinurmatan,
Kedah kita mangertosi ugi bilih kasus-kasus pelanggaran hukom wonten Indonesia mayoritas dipuntumindakaken amergi karakter wonten pribadi pelanggar hukom menika alit sanget. Kasus ingkang nembe kathah wonten pawarta-pawarta sae media televisi ugi media sanesipun nggeh menika kasus korupsi ingkang nglibataken kathah para pejabat ing negari kita. Kedadean menika wonten amargi karakter para pejabat negari Indonesia kathah ingkang dereng sae. Gampil kegoda kaliyan banda, wanita, palenggahan lan sanes-sanesipun.

Kados pundi kemawon, karakter dados kunci keberhasilan pribadi tumrap saben-saben warga. Saking setunggal penelitian ing Amerika, 90 persen kasus pemecatan sangking pandamelan awon kados mboten tanggel jawab, mboten jujur, uga hubungan interpersonal ingkang awon. kajawi punika, enten penelitian benten ingkang ngungkapaken menawi 80 persen kekedadosanan pribadi ing masyarakat ditentukaken dening karakter pribadinipun.

Bapak/Ibu ingkang kula hurmati,
Lantaran pidato pentingnya pendidikan karakter dalam bahasa jawa menika kita kedah mangertosi kados pundi kaliyan bangsa kita sedaya? kados pundi kaliyan panerus tiyang-tiyang ingkang sakmenika saweg lenggah wonten palenggahan ingkang wigati ing pamerentahan?

Menapa piyambake sedaya sampun nunjukan kwalitas karakteripun ingkang sae uga ngayemaken manah kita sedaya? Menapa saged kita sedaya pitados, mbenjing teken estafet kita sedaya caosaken ing piyambake sedaya, mila piyambake sedaya saged nglampahaken kaliyan sae utawi malah sawalikipun?
pidato-pendidikan-karakter-dalam-bahasa-jawa

Wangsul malih datheng topik pidato pentingnya pendidikan karakter dalam bahasa jawa, pendidikan Karakter ngrupikaken aos-aos pandamel manusia ingkang nggadahi hubungan kaliyan Tuhan Ingkang Maha Kuasa, badan piyambak, sesami manungsa, lingkungan, uga bangsa lan negara ingkang kawujud ing lebet manah, sikap, pangraos, tembungan, uga pandamel kadadasr saking norma agami, hukom, adat, tata krama, ugi budaya.

Kagem Negari Indonesia sakmenika, pamucalan karakter ugi nduwe artos numindakake upados sak sae-saenipun, sitematik uga terus-terus konjuk mbangkitaken uga nguataken kepitadosan sedaya tiyang Indonesia ingkang saged kita aturaken kanthi bahasa jawa “mboten badhe enten masa ngajeng ingkang langkung sae tanpa mbangun uga mrataken karakter saben-saben pribadi rakyat Indonesia”. kaliyan tembung dalam bahasa jawa benten, mboten enten masa ngajeng ingkang langkung sae ingkang saged diwujudtaken tanpa kejujuran, tanpa ningkataken disiplin, tanpa semangat, sinau ingkang inggil, tanpa mengembangkan raos tanggel jawab, tanpa guyup rukun kunjuk kamajengan sareng, mawi tanpa raos pitados badan uga optimisme. Saestu menika dados satunggaling tantangan kita sedaya.

Sagung para lenggah ingkang sinuba ing kinurmatan.
Mila saking menika lantaran pidato pentingnya pendidikan karakter dalam bahasa jawa menika, sumangga kita sami-sami ngemutaken setunggal lan satunggilipun supados langsung semangat anggenipun mbangun karakter pribadi ingkang sae.

Demikian naskah pidato pentingya pendidikan karakter dalam bahasa jawa disampaikan, untuk penutup kita juga bisa menambahkan sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam pidato bahasa jawa pendidikan nasional.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Bahasa Jawa

0 komentar:

Posting Komentar