Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

9.5.15

Pidato Bahasa Jawa Tema Kesehatan Badan

Sesorah jawa kembali berbagi sebuah contoh pidato bahasa jawa tema kesehatan. Hal ini dikarenakan banyaknya pertanyaan dan permintaan dari para pembaca untuk berbagi sesorah jawa tema kesehatan. Sebagai gambaran awal, naskah pidato di bawah ini akan membahas mengenai cara menjaga kesehatan badan kita. Sebagaimana kita ketahui kesehatan merupakan hal pokok dan amat penting bagi siapa saja dan dimana saja. Untuk itu kami ucapkan selamat menyimak, semoga dapat menambah wawasan Anda dalam belajara bahasa jawa baik ngoko, krama, maupun krama inggil.

Cara njagi kasehatan badan


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak kepala desa ingkang satuhu pakurmatan,
Bapak Ibu para tamu undangan ingkang sinuba ing kinurmatan,
Saha sedaya para rawuh kakung miwah setri ingkang kula kurmati,

Wonten pidato bahasa jawa tema kesehatan menika keparinga kula matur wonten ngarsa panjenengan sami, ananging sakderengipun saestu kula pribadi rumaos bilih atur kula samangkih kathah kalepatan lan kakiranganipun. Mila saking saking menika wonten ing ngandap kula namung tansah nyadong agunging pangapunten.
pidato-bahasa-jawa-tema-kesehatan
Baca Juga: Pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9 SMP
Para rawuh ingkang sinuba ing pakurmatan,
Kasehatan badan dados satunggaling kabetahan kalebet tiyang gesang wonten ndunya, mboten ageng mboten alit, mboten kakung mboten setri, saestu sedayanipun mbutuhaken kasehatan badan. Sinaosa kasehatan menika anugrah saking Gusi Ingkang Maha Agung, anangeng kita sedaya ugi tansah njagi kasehatan menika kawiwitan saking badan kita piyambak.

Kanthi anggadahi badan ingkang sehat mila sedaya aktivitas utawi kagiatan kita bakal lamampah kanthi lancar kados menapa ingkang kita sami kersakaken. Kasehatan tumrap lare utawi bocah sejatosipun saged migunani anggenipun lacaring tuwuhan ugi lancaring anggenipun nuntut ngelmu wonten pawiyatan. Wondene kasehatan lan kasarasan tiyang dewasa nggih ugi saged ndamel lancaring anggenipun ngibadah saha anggenipun nyambut damel kagem nyekapi sedaya kabetahan kaluwarga.

Para rawuh ingkang kula hurmati,
Kasehatan menika saged sami-sami kita jagi kanthi mapinten-pinten perkawis kados ingkang kula aturaken mekaten:

Dhaharan

Sepisan kita sedaya kedah ngreksa anggenipun dhahar ugi ngunjuk, langung-langkung tumrap lare kita sedaya, asupan ingkang dipun betahaken dening lare sejatosipun langkung kathah ugi langkung sae supados perkembangan otak saha kewasisanipun saged lumampah kanthi sae.

Mila saking menika, kita sedaya kedhah nyekabi sedaya kabetahan lare kita kados sayur, lauk, ugi susu ingkang saestu sae sanget kagem parkembanganipun.

Keresikan

Ingkang nomor kalih cara njagi kasehatan badan wonten pidato bahasa jawa tema kesehatan nggih menika njagi keresikan sae keresikan badan, sandangan, ugi papan lan lingkungan kita. Kanthi njagi keresikan sedaya kewau kita tansah tebih saking kuman ugi bakteri ingkang saged ngganggu kasehatan kita.
pidato-bahasa-jawa-tema-kesehatan
Baca Juga: Naskah pidato bahasa jawa tema kebersihan lingkungan
Karesikan ugi saged njagi kawontenan katon langkung endah, lan nyamleng dipun tingali. Mila saking menika sumangga kita sedaya sami-sami njagi keresikan milai saking badan kita piyambak-piyambak.

Olahraga

Ingkang nomer tiga nggih menika olahraga, sinaosa mboten kedah saben ndinten ananging olahraga menika saestu sanged kita betahaken kagem njagi kasehatan badan kita piyambak. Menawi kita ingkang sibuk lan mboten kagungan wekdal saben ndinten sageto njatwalaken saben-saben minggu injing kagem olahraga ringan kados jalan-jalan utawi lari.

Para rawuh ingkang bagya mulya,
Tigang perkawis ingkang kula aturaken menika saestu anggadahi manfangat kagem kasehatan badan kita sedaya. Mila saking menika sumangga kita sami-sami nglampahaken ketigang perkawis ing ngajeng menika.

Mbok bilih cekap semanten atur pidato bahasa jawa tema kesahatan saking kula, kathah kalepatan saha atur ingkang kirang nujuprana wonten penggalih panjenengan sedaya saestu kula nyuwun pangapunten.

Wa bilahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semoga contoh di atas bermanfaat sebagai referensi maupun contoh dalam menyusun naskah pidato lain seperti tema pendidikan, kesehatan, lingkungan, maupun tema lain seperti perpisahan kelas, peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustu, peringatan hari guru, peringatan hari ibu dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan naskah pidato bahasa jawa tema kesehatan dapat berkomentar di bawah artikel ini.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Tema Kesehatan Badan

0 komentar:

Posting Komentar