Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

26.5.15

Pidato Bahasa Jawa Singkat, Cinta Lingkungan

Sesora jawa pada kesempatan ini akan membagikan contoh singkat pidato bahasa jawa cinta lingkungan. Sebagaimana program yang tengah digencarkan oleh pemerintah kita, lingkungan menjadi salah satu sarana utama kita dalam melanjutkan kehidupan yang harmonis antar makhluk hidup. Kerusakan alam dan lingkungan akhir-akhir ini yang banyak menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit tidak serta merta terjadi dengan sendirinya. Namun secara sadar maupun tidak sadar semua bencana tersebut timbul mayoritas karena dampak dari ulah tangan manusia. Sebagai bahan bacaan dan referensi belajar bahasa jawa di bawah ini kami sampaikan pidato cinta lingkungan dalam bahasa jawa.

Karena sesorah jawa telah banyak menyampaikan contoh pidato maka sebagai pembukaan pidato kali ini dapat kita ambil dari Pidato Perpisahan Kelas dalam Bahasa Jawa.

Pidato bahsa jawa Cinta Lingkungan

Bapak/Ibu para rawuh ingkang kula hurmati,
Kados menapa ingkang sampun kita mangertosi bilih akhir-akhir menika bencana utawi bebaya kathah sanget nimpa bangsa kita milai saking banjir, tanah longsor, kobongan alas, uga wabah penyakit ingkang mbebayani lan sapanunggalanipun. Saestu kula panjenengan sami temtu kemawon sampun mangertosi, kejawi bencana menika sampun dados Kersaning Gusti Ingka Maha Kwasa ananging bebaya menika ugi sageta amargi kita sedaya kirang preduli tumrap lingkungan sekitar kita.
pidato-bahasa-jawa-cinta-lingkungan

Bapak/Ibu ingkang bagya mulya,
Kedah kita mangertosi sesarengan bilih lingkungan kita kedah sami-sami kita jagi supados saget langgeng sahingga nggawe sinten kemawon ingkang manggen ing sekitar sami ngraosaken asri, ayem, lan tentrem. Ananging menapa kawontenan samenika sampun saged kita aturaken bilih menungsa sampun njagi lingkungan sekitar? utawi malah sewalikipun, katah tiyang ingkang ngrisak lingkungan sekitar kita kanthi tumindak ingkang mboten sae kagem tuladha kadosta mbuwang sampang ing lepen, utawi nebang tanduran ing ngalas tanpa pradulu yen tumindakanipun sedaya saget mbebayani kagem pribadinipun piyambak ugi tiyang sanes.

Masa ingkang sae samenika sumanggaa kita ginakaken kagem paring pangertosan, paring piwucalan, saha paring wejangan supados lare lan wayah kita piyambak anggadahi sikap remen lan tresna datheng lingkungan sekitar utawi kanthi bahasa Indonesia kita aturaken “cinta lingkungan”.
Cara paring pangertasan ugi wejangan tumrap putra panjenengan sami saget kita ringkes kanti 3 babagan kados mekaten:

Keresikan.

pidato-bahasa-jawa-cinta-lingkungan
Menawi mripat anak biyasa ningali lingkungan ingkang resik, piyambakipun mboten badhe rumaos nyaman ningali lingkungan ingkang reged. Sukani tuladha ing anak konjuk mbucal sampah ing panggenipun. Pambucalan sanguh dipunsapih antawis sampah wujud anorganik uga sampah wujud organik.

Ngunjuk jejibahan kaliyan anak-anak lebet ngresikaken griya. Kajawi kita sedaya mucal piyambake sedaya konjuk nresnani keresikan utawi “cinta kebersihan”, kita sedaya ugi mucalipun konjuk nggadhahi tanggel jawab kaliyan ngrumat barang-barang ingkang piyambakipun gadhahi.

Nanem tuwuhan

pidato-bahasa-jawa-cinta-lingkungan
Nomer kalih nggeh menia nanem tuwuhan. Tanem setunggal wit, mila kita sedaya sampun ndherek mbiantu milujengaken lingkungan gesang. Kengungkukan nanem tuwuhan sareng anak badhe dados kengungkukan ngrenakaken. Ngajak anak ningali proses tuwuhan taneman. Saking bibit ngantos dumugi sekar utawi buah. Sinambi nanem, wejang ugi ebo wigatinipun wit konjuk masa ngajeng bumi kita menika.

Ngirit energi

pidato-bahasa-jawa-cinta-lingkungan
Ingkang terakhir nggih menika ngirit energi. Ngirit energi saged dados salah satunggal cara nresnani lingkungan gesang. Biyasakaken anak konjuk mejahi keran toya, lampu, uga pirantos-pirantos elektronik menawi mboten dibetahaken. Menawi kesah datheng panggen ingkang ngantawis celak, upadosaken mboten ngagem tumpakan montor. Mlaku utawi numpak sepeda onthel mesti langkung saras uga ngirit.

Bapak/ibu para lenggah sedaya,
Tingang perkawis ingkang sampun kula aturaken menika kewau mugi saged dados pokok ingkang kita aturaken, wejangaken, ugi wucalaken tumrap anak/ putra kita sedaya. Kanthi mekaten kita sampun njagi lingkungan gesang utawi “lingkungan hidup” kita. Menika ugi sampun termasuk mucal putra supados tresna lingkungan gesang utawi “cinta lingkungan hidup”. Pungkasing atur, kathah kalepatan saha kekirangan saestu nyuwun pangapunten.

Untuk penutup dalam pidato bahasa jawa cinta lingkungan dapat kita ambil pula dalam Contoh Pidato Bahasa Jawa Sambutan Panitia.

Contoh pidato di atas merupakan salah satu dari sekian banyak koleksi kumpulan pidato bahasa jawa dalam sesorah jawa. Selain sebagai sumber bacaan tentu besar harapan kami semoga contoh pidato bahsa jawa cinta lingkungan di atas dapat kita manfaatkan.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Singkat, Cinta Lingkungan

2 komentar: