Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

5.5.15

Pidato Bahasa Jawa Sambutan Panitia Nuzulul Qur’an

Sesorah.com. Sinaosa dinten Nuzulul Qur’an tasih sawentawis dangu, ananging mboten wonten salahipun bilih kita sedaya milai miyos pidato bahasa jawa sambutan panitia Nuzulul Qur’an. Supados samangkih titi wancinipun mboten maleh bingung pados contoh sesorah bahasa jawa. Mila saking menika sesorah jawa ngaturaken satunggaling pidato bahasa jawa kagem sambutan panitian Nuzulul Qur’an.

Pembukaan wonten sesorah bahasa jawa 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahi robbil’alamin, washho-laatu wassa laamu ‘ala asysyrofil ambiyaa-i wal mursaliina wa’ala aalihi wa askhaabihi ajma’in.

Asyhadu anlaha ilallohu wahdahu laa sarii kallah, wa ashadu anna mukhammadan’abduhu wa rosuluhu laa nabiya ba’dah.

Allohumma sholi’ala mukhammad, wa’ala ali mikhammad, amma ba’du, fayyaa ayyuhannas, ittaqullooh, i’lamu’ibaadalloh, faqod fazal muttaqun, ‘audzubillahi minasy syaitoonir-rojiim, Bismillahirahmanir rohiim.
pidato-bahasa-jawa-sambutan-panitia-nuzulul-quran

Sumangga langkung rumiyin kula derekaken munjuk atur panuwun dhateng Alloh SWT, ingkang sampun kepareng paring barakah, hidayah saha inayah-Iun sarta sih nugraha pangayoman, sengga kula pankjenengan sami saged lenggah makempal, manunggal wonten papan menika saperlu ngawontenaken pengetan dinten Nuzulul Qur’an.

Contoh isi wonten satunggaling pidato bahasa jawa sambutan panitia Nuzulul Qur’an.
Sanggyaning jama’ah rakhimakumullah ingkang kebak rahmating Alloh, wonten dinten menika surya kaping 17 Ramadhan 1436 H kula panjenengan sami ngawontenanke pengetan dintin Nuzulul Qur’an, inggih menika satunggaling dinten temurune ayat suci Al-Qur’an ingkang kawahyokaken dumatheng nabi Muhammad SAW ingkang menawi pun kempalaken kedadosan 30 Juz, 114 Surat, ingkang kaprinci saking 6666 ayat.

Saklajenganipun, kula ngaturaken agungeng panuwun dhumateng panjenengan sedaya ingkang sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon ingkang loyogipun kangge nyekapaken sedaya kabetahan acara ing ndalu menika. Mugi menapa ingkang dados amal kesaenan panjenengan sedaya tinampi Alloh SWT lan pikantuk lelintu ganjaran ingkan sakathah-kathahipun. Amin.

Mboten kasupun kula minangkani sedaya jama’ah lan panawung krida ngaturaken agenging panuwun wonten ngarsanipun Bapak Al Mukaram K.H. Ilyas Khumaidi saking Kabupaten Sleman ingkang ing samangke badhe paring pengaosan, mugi saged nambahi kandeling iman lan taqwa kita sedaya. Amin.

Atur panutup wonten pidato bahasa jawa sambutan panitia Nuzulul Qur’an.
Sagung para jama’ah rahimakumulloh, sinaosa acara ing dalu menika sampun karancang, karacik tharik-tharik amrih rancag, sae saha maremaken sedayanipun. Nanging sedaya wau inggih kapurba saking cupluking para sanak kadang klebe kulo piyambak, saha kirangin seserepan, pramila kepeksa kathah cecer-cewet ing samudayanipun. Pramila saking menika sedaya kekirangan sarta kalepatan kula sedaya, awit saking namining panawung krida, tansah nyuwun agenging pangapunten.
Kanthi maos lafal Basmallah, “Bismillaahir rahmaanir rohiim” adicara menika kawiwitan.
Kula pribadi, sedaya lepat saha kasaring atur namung tansah nyuwun pangapunten.

Akhirul kalam Wabilahit taufiq wal hi-dayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Namung mekaten ingkang saged kita aturaken babagan pidato bahasa jawa sambutan panitia Nuzulul Qur’an wonten ndalu menika, kathah kalepatan anggenipun nyerat lan ngaturaken saestu kula pribadi nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Sambutan Panitia Nuzulul Qur’an

0 komentar:

Posting Komentar