Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

15.5.15

Pidato Bahasa Jawa Pengetan Dinten Pahlawan

Sesorah.com pada kesempatan ini akan membagikan sebuah pidato bahasa jawa pengetan dinten pahlawan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hari pahlawan nasional kita peringati pada tanggal 10 November pada tiap-tiap tahunnya. Meskipun acara maupun seremonial acara peringatan hari pahlawan tidak sebegitu besar dibandingkan dengan peringatan hari kemerdekaan, namun pada dasarnya hari pahlawan memiliki sejarah yang tidak kalah penting dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Selamat menyimak.

Salam kawilujengan saha karaharjan kagem kita sedaya, mugi-mugi  Allah SWT tansah paring berkah saha rahmad dhateng kita sedaya. Amiin.
Bapak kepala sekolah ingkang kula bektosi,
Bapak ugi ibu guru ingkang kula bektosi,
Saha kanca-kanca ingkang kula banggakaken,

Sepisan sumanggaa kita sedaya memuji syukur dhateng Allah ingkang Maha Kuasa. Awit saking Rahmat-Ipun kita sedaya saged mengeti dinten pahlawan. Dinten Pahlawan yaiku dinten bersejarah kagem negari kita. Pramila saking punika wonten kesempatan menika ugi sumangga kita sedaya sesarengan tukar kawruh sejarah perjoangan bangsa Indonesia.
pidato-bahasa-jawa-pengetan-dinten-pahlawan

Menapa kita sedaya sampun mangertosi, kamerdekan ingkang kita sedaya nikmati sakmenika mboten sanes awit saking perjuangan para pahlawan kita. piyambakipun sedaya berjuang mengsah penjajah kanthi semangat lan iklas nglabeti ingkang inggil.

Para pahlawan sedaya ngetohaken banda ugi nyawa kamardekan bangsa Indonesia. Satuhu linangkung para pahlawan sedaya berjoang tanpa pangangkah . Mboten klentu menawi saben-saben surya kaping 10 wulan november saben-saben tahunipun kita sami mengeti dinten pahlawan.
Kados menapa ingkang kita sedaya mangertosi bilih negari kita menika dangu dados negari ingkang terjajah saking bangsa sanes. Para penjajah punika meksa rakyat Indonesia nyambut damel kanthi rodi ugi romusa. Tanpa epah piyambakipun sedaya kedah nyambut damel keras. Bahkan tanpa dhahar ingkang cekap.  Sarehdenten punika, kathah rakyat Indonesia ingkang seda wonten kala nyambut damel rodi ugi romusa.
pidato-bahasa-jawa-peringatan-hari-pahlawan
Saestu awit saking agenging perjoangan para pahlawan, kita sedaya samenika saged dados negari ingkang merdeka saking para penjajah. Semangat para pejuang ingkang ageng sanget saestu patut kita sedaya teladani. Kita ugi kedah bersyukur dhateng Allah SWT  awit saking kemurahanipun bangsa Indonesia dados negari ingkang merdeka kados samenika wedal.  Awit saking perjoangan para pahlawan, nagari menika uwal saking penjajah. Sarehdenten punika sumanggaa kita sedaya tansah ndedunga kersanipun arwah para pahlawan ingkang gugur katampi wonten ngarsa Allah SWT.

Para rawuh ingkang bagya mulya. Mugi-mugi nagari Indonesia menika salajeng dipun paringi kemerdekaan ugi kesetunggalan dumugi akhir zaman.

Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten pidato bahasa jawa pengetan dinten pahlawan menika. Kathah atur saha kirang trapsilanipun kula nyuwun pangapunten. Matur sembah nuwun.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Pengetan Dinten Pahlawan

1 komentar: