Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

10.5.15

Pidato Bahasa Jawa Menyambut Bulan Puasa 1439H/ 2018

Awal ramadhan 1439 H menurut kalender nasional jatuh pada tanggal bulan Mei 2018, maka dari itu sesorah jawa juga menyiapkan sebuah pidato bahasa jawa menyambut bulan puasa 1439 H. Meskipun pemerintah belum menetapkan secara pasti jatuhnya tanggal 1 ramadhan tahun ini, namun ada baiknya kita sebagai umat muslim bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan suci ramadhan. Semoga contoh sesorah di bawah ini bermanfaat bagi para pembaca semua. selamat menyimak.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabil alamin wasalatu wasalamu asrafil anbiya iwal mursalin wa’ala alihi wasahbihi azmain.

Bapak ibu ingkang kawula bektosi ugi kanca-kanca ingkang kawula gandrungi ugi banggaaken. sumanggaa kita sedaya tansah muji syukur awit saking limpahan rahmat ugi welas asih saking Allah SWT sahingga kita sedaya saged makempal wonten enjing ingkang cerah menika. Mboten kalimengan, shalawat mawi salam kita sedaya paringna dhateng Nabi Muhammad SAW.
pidato-bahasa-jawa-menyambut-bulan-puasa
Baca Juga: Sambutan panitia nuzulul-qur'an
Sinten ingkang taksih enget rukun Islam ingkang nomer  4 (sekawan)? leres pisan, rukun islam ingkang nomer 4 nggih menika nglampahi siyam.

Siyam dipuntumindakaken kaliyan nguwawi luwe saha hawa napsu saking fajar ngantos dumugi angsleping sringenge utawi surya. Kejawi kagem nguwawi luwe, ngelak, lan hawa napsu, siyam ugi anggadahi kathah manfangat tumrap kita sedaya.

pidato bahasa jawa menyambut bulan puasa Siyam ngrupikaken salah satunggal saking rukun islam sahingga kita sedaya umat muslim wajib nglampahi ibadah menika. Dawuh kesebat ugi dipunpertelakaken salebet Kitab Suci Al Quran ugi Sunnah. Nabi Muhammad SAW mertelakaken supados kita sedaya mirengaken ugi wajib ngreksa siyam kita sedaya supados iman kita langkung sampurna.

Menawi wonten satunggaling tiyang ngaku muslim ananging mboten ngakoni kewajiban siyam ramadhan mila panjenenganipun klebet priyantun ingkang kufur. Ugi menawi priyantun ingkang mboten siyam ramadhan tanpa sebab kang pas, maka panjenenganipun sampun numindakaken dosa ingkang ageng.
pidato-bahasa-jawa-menyambut-bulan-puasa
Para ngulama gadah panggalih ingkang benten-benthen tumrap siyam menika. Wonten ingkang manggalih menawi kagem ingkang sampun mbikak siyam ugi mboten nyiyam setunggal dinten kemawon teng wulan Ramadhan mila panjenenganipun wajib mengqadla siyamipun 12 dinten. Wonten ugi ingkang manggalih menawi priyantun kesebat wajib ngganti siyam menika salebetipun setunggal wulan.

Panggalih saking Al-Nakhai, Waqi' bin al-Jarrah ngendikakaken menawi wonten tiyang ingkang sebab-sebab tertemtu ninggalake siyam ramadhan maka panjenenganipun kedah gumantosipun kanti siyam 3000 dinten pidato bahasa jawa menyambut bulan puasa.

Sagung para rawuh ingkang kebak rahmating Allah,
Mila saking menika sumangga wonten wulan ramadhan ingkang badhe dateng wonten wulan juni tahun 2015 menika kita sedaya sami-sami nyiapaken pribadi kita piyambak supados siyap lan kuat anggenipun nglampahi ibadah wajib siyam ramadhan 1436 H.

Mbok bilih namung semanten atur saking kula, mugi saget ndadosna pramiksa. Katah kalepatan saha atur ingkang kirang nujuprara saestu nyuwun pangapunten.

Akhirul kalam Wabilahit taufiq wal hi-dayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Demikian contoh pidato bahasa jawa menyambut bulan puasa 1439 H tahun 2018 ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan suci ramadhan.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Pidato Bahasa Jawa Menyambut Bulan Puasa 1439H/ 2018

0 komentar:

Posting Komentar