Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

7.5.15

Pidato Bahasa Jawa Kebersihan Lingkungan Sekitar

Sesorah.com. Lingkungan nyaman, aman, dan tentram tentu menjadi dambaan setiap manusia dimana saja. Pidato bahasa jawa kebersihan lingkungan sekitar di bawah ini diharapkan dapat kita jadikan sebagai bahan referensi siapa tahu kita mendapat tugas atau ditunjuk untuk memberikan pemahaman dalam pidato di depan warga masyarakat dengan tema kebersihan lingkungan sekitar. Selamat menyimak.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dumatheng panjenenganipun bapak kepada dusun blabak ingkang kinabekten,

Dumatheng ngarsanipun sesepuh, pini sepuh ingkang kinurmatan,

Saha dumatheng sedaya para rawuh bapak-bapak warga masyarakat dusun blabak ingkang kula kurmati,

Lakung rumiyen sumangga, kita sesarengan raos puji lan syukur kita dumatheng Allah SWT ingkan tansah nglimpahaken mapinten-pinten kanikmatan langkung-langkung kesehatan ugi kasempatan sahigga ing titi wanci menika kula dalah panjenengan sedaya saged lenggah makempal, manunggal wonten dalemipun bapak kepada dusun kanthi mboten wonten alangan satunggal menapa.
pidato-bahasa-jawa-kebersihan-lingkungan-sekitar

Pengertian Sesorah Bahasa Jawa | Pidato Bahasa Jawa Tema Lingkungan
Salawat saha salam mboten kasupen tansah kita aturaken datheng nabi junjungan kita sedaya nabi Agung Muhammad SAW ingkang insyaalloh kita suwun syafaatimun samangkih wonten dinten kiamat.

Sagung para rawuh ingkang kula kurmati,
Pidato bahasa jawa kebersihan lingkungan sekitar. Sakderengipun nyuwun pangapunten kula sampun kumawantun ngadek wonten ngarsa panjenengan sami saperlu matur babagan keresikan lingkungan sekitar kita. Keresikan lingkungan saestu sanged wigati tumrap kesehatan utawi kesaran kita sedaya. Langkung-langkung wonten mongsa rendeng kados menika, keresikan badan, papan, saha lingkungan sanged-sanged kita betahaken kagem njagi kasarasan badan kita ugi para anggota keluarga lan tangga tepalih.

Sagung para rawuh ingkang bagya mulya,
Kados menapa ingkang sampun kita mangertosi bilih wonten mangsa rendeng kados menika kathah lelaran ingkang kasumber saking kirangipun kita njagi keresikan. Lakung-lakung wabah DBD utawi Demam Berdarah Dengue ingkang wonten wanci menika nembe nyerang warga masyarakat ing sekitar kita. Sinaosa wonten dusun blabak menika mboten wonten warga ingkang kenging DBD ananging kita sedaya kedah waspada supados mboten wonten warga kita ingkang kenging DBD kados warga padusunan sanes.
pidato-bahasa-jawa-kebersihan-lingkungan-sekitar

Naskah Pidato Bahasa Jawa Atur Pambagya Harjo | Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat
Lumantar atur kula menika ugi, kula ngemutaken dumateng kula pribadi dalah para rawuh sedaya supados langkung sregep anggenipun njagi keresikan badan, papan, saha lingkungan kita. Sejatosipun wabaha demam berdarah menika saged sami-sami kita tebihi kanthi ngampahaken program ingkang cara bahasa indonesianipun 3 M nggih menika Menutup, Menguras, ugi Mengubur atau Menimbun.

  • Menutup : anggadahi maksud nutup sedaya bak toya supados mboten dipanggeni lemut konjuk bersarang.
  • Menguras : anggadahi maksud nguras bak toyo kados bak kamar mandi supados mboten wonten jentik lemut ing papan kasebat.  
  • Menimbun: anggadahi maksud ngubur ing siti menapa kemawon ingkang saged dados tadah toya kados botol-botol bekas wonten pawuhan sekitar kita.

Kanthi nglampahaken program 3 M kasebut insyaalloh lingkungan kita sedaya saged resik sahingga saged nebihaken kita sedaya saking penyakit demam berdara.
Sagung para rawuh ingkang kinurmatan,

Kirang prayogi bilih atur kula langkung kathah, mila saking menika kula cekapaken semanten, kathah kalepatan sarta kakiranganipun nyuwun samudra pangaksami.
Wa bilahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semoga contoh pidato bahasa jawa kebersihan lingkungan sekitar di atas dapat bermanfaat buat kita semua. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan saran dan kritik tentang contoh sesorah jawa dapat teman-teman sampaikan melalui menu contact. Matur suwun.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Kebersihan Lingkungan Sekitar

0 komentar:

Posting Komentar