Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

28.5.15

Pidato Bahasa Jawa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Peringatan Hari besar keagamaan khususnya peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW senantiasa kita peringati dalam setiap tahunnya. Guna memberikan tambahan koleksi pidato dalam bahasa jawa di bawah ini Sesorah jawa menuliskan pidato bahasa jawa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Namun karena keterbatasan waktu maka untuk mengawali pidato ataupun pembukaan pada kesempatan ini para pembaca bisa membuka kembali dan memilih sendiri mukadimah dan kalimat pembuka yang tepat pada kumpulan pidato bahasa jawa keagamaan.

Para lenggah Rahimakumullah,
Tembung Isra’ Mi’raj menika dipunpendhet saking kalih tembung yaiku Isra’ ingkang nduwe artos “mlaku mbengi” uga Mi’raj ingkang nduwe artos “minggah datheng tawang”. Perjalanan ingkang dipunpangangkah nggeh menika perjalana saking Masjidil Haram datheng Masjidil Aqsa. Saking kedadosan menika salajenganipun umat Islam ing sedaya donya nepang ingkang naminipun sholat uga dipunwajibaken konjuk numindakake sholat gangsal wedal.
pidato-bahasa-jawa-isra'-mi'raj-nabi-muhammad-saw

Kedadosan Isra’ Mi’raj menika wonten salebet taun 621, ingkang langkung tepatipun ing udhar pitu likur (27) wulan Rajab (utawi tigang (3) taun saderenge tahun hijrah). Nabi Muhammad SAW wanci punika sampun nggadahi yuswa seket siji (51) taun lan kedadean menika kedadosan rikala tengah ndalu ngantos subuh wanci Mekah. Kedadean menika kedadosan amargi Nabi Muhammad SAW ingkang saweg lebet kawontenan sungkowo. Piyambakipun sampun dipuntilar pejah dening kalih tiyang ingkang piyambakipun tresnani nggeh menika Khadijah utawi semahipun, kaliyan Abu Thalib pak-likipun Nabi Muhammad SAW. Rikala punika panjenenganipun ngalami sungkowo ingkang lebet sanget, sahingga konjuk panghibur Nabi Muhammad SAW, Allah SWT ngajak Nabi Muhammad SAW datheng mukawis radin ngantos datheng tawang konjuk kepanggih kaliyan Gusti Allah.

Para rawuh ingkang dimuliyakaken dening Allah,
Kedadosan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW dipunawiti ing udhar 27 Rajab. kala punika Allah SWT dawuh marang Malaikat Jibril a.s. konjuk kesah datheng syurga uga mendhet buraq. Saksampune punika Malaikat jibril a.s angsal dawuh malih konjuk kesah datheng panggenan Nabi Muhammad SAW. Kala punika dinten sampun dalu uga ing wanci Malaikat Jibril a.s. dugi datheng Nabi Muhammad SAW, piyambakipun sampun sare. Nabi Muhammad dumadakan wungu saking tilemipun amargi mireng suwanten uga kala piyambakipun wungu ing majengipun sampun ngadeg tigang tiyang kakung ingkang yaiku Malaikat Jibril uga Malaikat Mika’il, mawi satiyang Malaikat benten. 

Saksampune punika, tigang malaikat menika mbekta piyambakipun datheng sumur Zamzam. Wonten ing ngrika Malaikat Jibril badhe nduwe pangangkah ngresikaken manah Rasulullah ngagem toya saking sumur Zamzam. Saksampune dipun basuh resik, Malaikat Jibril mbekta wadah saking emas lan nuwangaken isinipun datheng dhadha Nabi Muhammad SAW. Wadah saking emas punika isinipun mboten sanes nggeh menika Iman saha Hikmah. Nabi Muhammad SAW ingkang sampun dibasuh manahipun dipunkebaki kaliyan keislaman, kesabaran, elmi, kaliyan iman. 

pidato-bahasa-jawa-isra'-mi'raj-nabi-muhammad-saw
Sagung para rawuh ingkang sinuba darsana,
Buraq ingkang sampun dipendhet Malaikat Jibril saking suwargi wau banjur dibeta datheng Nabi Muhammad konjuk dipuntumpaki. Kala punika Nabi Muhammad SAW dibeta datheng mapinten-pinten panggenana dening Malaikat Jibril uga ing saben panggen kesebat Rasullulah kedah numindakake sholat sunnah kalih (2) rakaat lan ndedonga dhateng Allah SWT. Salebetipun numindakake radin kaliyan Malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW mriksani macem-macem kedadosan lan kahanan ingkang kebak artos. Saben-saben Rasullulah ningali mukawis kedadosan mila Malaikat Jibril nempuhaken artos-artos saking kedadosan-kedadosan kesebat saha macem-macem maknanipun. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dening Malaikat Jibril akhiripun dibekta datheng Baitul Maqdis konjuk mimpin jama’ah sholat wonten mrika kaliyan sedaya arwah para Nabi uga Malaikat-malaikat sanesipun. 

Kedadosan Mi’raj kawiwitan nalika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipunajak dening Malaikat Jibril minggahi tangga ingkang sae sanget nuju swargi. Salebetipun radin Kanjeng Nabi Muhammad SAW minggah datheng tawang ndonya lan mriksani pemandangan  ingkang dereng nate piyambakipun tingali. Malaikat Jibril mbekta Rasullulah ngantos datheng tawang sap pitu (7) uga ngantosa Nabi Muhammad SAW konjuk kepanggih kaliyan Allah SWT, nanging piyambakipun kedah nglajengaken radin piyambakan tanpa dipunkancani dening Malaikat Jibril uga akhiripun piyambakipun saged kepanggih kaliyan Allah SWT dumugi dipunperintahaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW kagem nglampahi Sholat gangsal (5) wekdal. Saking kedadosan Isra’ Mi’raj ingkang dipunalami menika mila Kanjeng Nabi Muhammad nyeriosaken sedaya kedadosan ingkang sampun piyambakipun alami datheng sedaya penderekipun.

Sagung jama’ah ingkang kebah rahmating Allah,
Awit saking kedadean menika ugi, saben-saben umat islam diwajibake nglampahi sholat 5 wekdal saben-saben dintenipun. Mugi-mugi kanthi mangertosi sekedik sejarah saking kedadosan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW saget nambahi Iman Islam kita sahingga langkung semangat anggenipun nglampahi pangibadahan khususipun sholat gangsal wekdal.

Mekaten pidato bahasa jawa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW ingkang saged kula aturaken, mugi wonten manfangatipun tumrap kita sedaya.

Sebagaimana dengan mukadimah dan pembukaan, kalimat penutup pada pidato ini juga bisa kita ambil dari berbagai contoh pidato keagamaan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Akhir kalimat, semoga pidato bahasa jawa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW di atas dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

0 komentar:

Posting Komentar