Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

6.5.15

Pidato Bahasa Jawa Bahaya Narkoba

Sesorah.com. Narkoba saestu dados satunggal momok kagem sedaya maysarakat Indonesia. Mila saking menika ugi pidato bahasa jawa bahaya narkoba ing ngandap menika mugi saged sami kita ginakaken kagem satunggaling contoh sesorah saperlu pangertosan ugi panyuluhan tumrap para kanca lan sedaya masyarakat Indonesia.

Assalamu’alaikum Wr Wb 
Dumateng pangarsanipun Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandak ingkang kinabekten,
Bapak Ibu guru pawiyatan SMP Negeri 1 Pandak ingkang saestu sunuba ing pakurmatan;
Saha kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Mangga kita sedaya sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT ingkang sampun nglimpahaken kanikmatan-Ipun saingga kita sedaya saged ngempal wonten mriki kanthi lancal lan mboten wonten alangan satunggal menapa.

pidato-bahasa-jawa-bahaya-narkoba

Pengertian Sesorah Bahasa Jawa | Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas 9
Shalawat saha salam mugi tansah katetepna dumatheng nabi junjungan kita sedaya, nabi agung, nabi mulia, nabi Muhammad SAW, kaluarganipun, para sahabat uga pandherekipun ngantos akhir zaman.
Sagung para rawuh ingkang kinurmatan,

Pidato bahasa jawa bahaya narkoba wonten injing menika keparenga kula matur ing ngarsa panjenengan sami satunggaling sesorah kanthi irah-irah “Bahayane Narkoba”. Ananging sakderengipun mbok bilih anggen kula matur samangkih kathah kalepatan lan kekeliruan saestu kula nyuwun pangapunten.

Sagung para rawuh ingkan bagya mulya,
Kados menapa ingkang kita sami mangertosi bilih narkoba menika dados satuggaling momok kang saestu mbebayani dening kita sedaya langkung-langkung sakabehi bangsa Indonesia. Sinaosa  Badan Narkotika Nasional utawi BNN sampun sae anggenipun ngemban amanah kagem mbrantas penyalahgunaan narkoba ananging dugi detik menika taksih kathah masyarakat ingkang ngginakaken obat terlarang menika kagem tujuan ingkang klentu. Hukom ingkang mlampah ing Indonesia kadose dereng ndamel sedaya pelaku ajrih dumateng hukuman menika.
pidato-bahasa-jawa-bahaya-narkoba

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat | Pidato Bahasa Jawa Sambutan Panitia
Mila saking menika, wonten kasempatan menika ugi kula ngemutaken dumateng pribadi kula piyambak dalah para rawuh sedaya bilih Narkoba lan zat adiktif sanesipun saestu anggadahi dampak negatif ingkang kathah. Mboten namung ngrugekaken para panggina ananging ugi saged ngrugekaken sanak kadang, rencang, ugi nagari Indonesia.

Tumindak-tumindak pengginaan narkoba kewau sejatosipun saged sami kita cegah sesarengan. Nderek kegiatan sosial ingkang manfaat, ngindari pergaulan kaliyan panggina utawi pengedar narkoba ugi sami-sami ngadelaken iman lan taqwa datheng ngarsa dalem Allah SWT saestu saged nyegah pangginakan narkoba.

Sekolah utawi pawiyatan kados sekolah kita menika ugi sampun nyukakaken penyuluhan dhateng kita sedaya babagan bahaya uga akibat saking panggina narkoba. Program benten ingkang cekap wigati ugi sampun kathah, kados program waspaos Narkotika kaliyan cara nepangi ciri-ciri siswa ingkang ngginakaken narkoba.

Konjuk punika sumanggaa kita sedaya sami-sami nebihi saha ndherek memberantas pangginan narkoba. Mekaten pidato bahasa jawa bahaya narkoba ingkang saged kula aturaken, menawi enten kalepatan ing sedayanipun, saestu kula nyuwun pangapunten.

Wa bilahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Bahaya Narkoba

0 komentar:

Posting Komentar