Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

30.4.15

Pidato Bahasa Jawa Tema Lingkungan

Sugeng enjing para pamiyos. Wonten dinten menika sesorah jawa badhe ngunjukaken satunggaling pidato bahasa jawa tema lingkungan. Mugi contoh sesorah ing ngandap menika samangkih saged kula panjenengan sami ginakaken wonten acara-acara formal utawi non formal. Contoh sesorah minika saged ugi kita dadosaken contoh kagem pidato sanes kadasta pidato bahasa jawa tema pendidikan, kesehatan, pegetan dinten kamardikan, pidato perpisahan, lan sak panunggalanipun.

Saestu satunggaling contoh sesorah ing ngandap menika taksih kathah kekirangannipun, mila saking menika, sakderengipun kula nyuwun agungeng pangapunten. Nun injih bilih para pamiyos sedaya kersa sagedta paring kritikan ugo saran kagem kesaenan pidato bahasa jawa tema lingkungan menika. 

Asslamu’alaikum Wr. Wb.
Dumateng ngarsanipun bapak kepala dukuh ingkang satuhu kinabekten,

Dumateng ngarsanipun bapak-ibu para rawuh ingkang kinurmatan,

Sumrambah dumateng kanca-kanac wiranem, muda lan mudi ingkang kula tresnani,
Pengertian Sesorah Bahasa Jawa | Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas 9
Wonten setunggal kasempatan menika, keparinga kula matur pidato lebet saperlu dinten Lingkungan gesang, konjuk dipundadosaken renungan sedherek-sedherek kula sedaya. nanging saderengipun manggaa kita sedaya sami ngaturaken raos syukur dhateng  Allah SWT samukawis limpahan rahmatipun kita sedaya keparingan kesarasan uga kesempatan konjuk ngempal ing papan menika. 
Para rawuh ingkang kinurmatan,

pidato-bahasa-jawa-tema-lingkungan
Meh saben dinten kita sedaya mireng warta babagan entenipun penebangan liar ingkang ingkang dipuntumindakake dening oknum-oknum kang mboten gadhah kepradulen majeng kelestantunan lingkungan. Saestu manah niki rumaos prihatin sanget inggil kebiyasan awon ingkang dipuntumindakake dening tiyang-tiyang ingkang mentingaken kauntungan dunya lajeng nyisihake kelestantunan wana ingkang ngrupikaken titipan anak putu kita sedaya. Mapinten-pinten ewu meter kubik kajeng sampun piyambake sedaya jarah. Sawentara menika piyambake sedaya tilaraken pasiten ingkang sampun samekaten kritis ingkang mbahayakaken sanget kunjuk sedherek-sedherek kita sedaya amargi saking menika saged nimbulaken bencana ingkang ageng. 

Para rawuh ingkang kula kurmati,
Ing wekdal menika kula ngemutakan dumateng pribadi kula piyambak ugi para rawuh sedaya supados sami kemutan, menawi lingkungan kita sedaya niki ngrupikaken setunggal sistem ingkang sami terkait antawis ingkang setunggal kaliyan ingkang benten. Menawi salah satunggaling sistem menika kita risak mangka sanesipun ugi badhe ngrumaosake pawingkingipun.

Mila saking punika, mangga kita sedaya sami-sami nglestarekaken lingkungan wonten sekitar kita. Ngelstarekaken lingkungan kita sedaya ugi saged dados satunggaling wujud syukur kita sedaya dhateng Allah SWT. Kanthi mekaten, mugi kita sedaya saget mawaris anak putu kita sedaya alam ingkang lestantun konjuk kelajengan gesang sajangkep sistem wonten alam menika.
pidato-bahasa-jawa-tema-lingkungan

Mbok bilih namung semanten lan mekaten atur kula wonten pidato bahasa jawa tema lingkungan dinten menika. Kathah kalepatan atur saha tutur saestu kula nyuwun agunging pangapunten.

Wa bilahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Naskah Pidato Bahasa Jawa Atur Pambagya Harjo | Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat
Mekaten kewau satunggaling contoh sesorah utawi pidato bahasa jawa tema lingkungan, mugi saged kula panjenengan sami ginakaken kagem contoh pidato sanes kadasta pidato bahasa jawa tema pendidikan, kesehatan, pegetan dinten kamardikan, narkoba, pidato perpisahan, lan sak panunggalanipun.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pidato Bahasa Jawa Tema Lingkungan

0 komentar:

Posting Komentar