Sesorah Jawa: Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan | Kesehatan | Keagamaan | Kesehatan | Lingkungan | Perpisahan | Kemerdekaan | Hari Besar Nasional | Sesorah Bahasa Jawa | Naskah Pidato Bahasa Jawa | Cerita Bahasa Jawa | Cerkak Bahasa Jawa | Dongeng Basa Jawa| Aksara Jawa | Pawarta | Berita Bahasa Jawa | Cerita Wayang Bahasa Jawa | DLL

21.4.15

Contoh Sesorah Bahasa Jawa Pengetan Dinten Proklamasi 17 Agustus

Contoh sesorah bahasa jawa. Tanggal 17 agustus saestu dados satunggaling dina ingkang istimewa tumrap bangsa Indonesia. Contoh sesorah bahasa jawa wekdal menika badhe ngaturaken satunggaling pidato bahasa jawa singkat babakan pengetan dinten proklamasi 17 agustus. Kados menapa contoh pidato menika monggo kula aturi sami miyos wonten ngandap. Mbok bilih satunggaling sesorah menika saget utawa sae kagem conto pramila monggo kemawon sami pun agem kagem refrensi utawi contoh pidato wonten sekolah, kampung, ugo sanesipun. Ananging mbok bilih wonten satunggaling pidato menika kathah kekiranganipun saestu kula nyuwun agunginging pangaksami.

Mugi contoh sesorah bahasa jawa samakih sagedtha kagem conto kados: pidato bahasa jawa krama, pidato dalam bahasa jawa, pidato bahasa jawa kemerdekaan, pidato bahasa jawa 17 agustus, contoh pidato bahasa jawa krama, contoh naskah pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang kemerdekaan, contoh pidato bahasa jawa singkat, pidato menggunakan bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa tentang kemerdekaan, contoh pidato bahasa jawa krama inggil, pidato kemerdekaan bahasa jawa, pidato bahasa jawa tema kemerdekaan, pidato bahasa jawa tentang hari kemerdekaan, pidato bahasa jawa tentang sumpah pemuda, pidato bahasa jawa tentang 17 agustus, pidato bahasa jawa hari kemerdekaan lan sakpanunggalanipun.
pidato-bahasa-jawa-17-agustus

Pembukaan wonten sesorah bahasa jawa
Assalamu’alaikum wr. Wb.
Salam kasugengan sarta karaharjan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sedaya aamii.

Para sesepuh pinisepuh ingkang kinabekten;

Bapak kepala dusun ingkang satuhu kinurmatan;

Bapak-bapak kepala rukun warga lan rukun tetangga ingkang kula hurmati;

Sanggyaning warga dusun Bringin ingkang tansah bagya mulya.

Nuwun, sumanga langkung rumiyen tansah sedaya kraos lan rumaos bilih kula sedaya titah limrah ingkang tansah kapurba lan kawisesa dening Pangeran Dzat Ingkang Maha Kuwaos, pramila namung dumateng Panjenenganipun kita sedaya tansah ngaturaken puji syukur inggih awit kemirahan-Ipun, kula sedaya saget makempal wonten ing papan punika saperlu mengeti dinten ingkang ageng, nun injeh dinten lahiripun bangsa Indonesia.
pidato-bahasa-jawa-17-agustus

Isi pidato bahasa jawa panitia peringatan kemerdekaan Indonesia
Ing saklajenganipun, minangkani sedherek panitia peringatan hari kemerdekaan Indonesia 17 agustus 2015 menika keparinga kula matur wonten ngarsa panjenengan sami, ananging sakderengipun kula matur, hambok bilih wonten atur kula samangkih kathah kekirangan saha atur ingkang kirang trapsila saestu kula nyuwun agunging samodra pangaksami.
Sanggayaning brayat agung pedukuhan Bringin, kecamatan Srumbung, kabupaten Magelang ingkang winantu bagya mulya. Kula sedaya sinaosa mboten nyumerepi piyambak labuh lebetipun para pahlawan anggenipun sami berjuang ngetohaken jiwa lan raga kangge mujudtaken kamardhikan negara Indonesia. Ananging saking crita ingkang kamireng saking pinisepuh utawi saking buku-buku waosan sejarah, saestu sedaya pengorbanan para pahlawan kagem bangsa Indonesia menika mboten alit lan sedayanipun saestu tulus ikhlas mboten wonten raos melik menapa kemawon.

Pramila saking menika, mugi kula sedaya saged mendhet satunggaling tuladha saking perjuangan para pahlawan kamardikan Indonesia. Mugi menapa ingkang dados cita-cita saha tujuan para pahlawan sagedto kula panjenengan sami gayuh, nun injeh katentreman lan kebebasan ingkang ateghes bebas kagem nemtoake nasib bangsa Indonesia.
pidato-bahasa-jawa-17-agustus

Sagung para warga ingkang bagya mulya, tugas kita kagem berjoang mboten namung berjuang nglawan penjajah kemawon, lakung-langkung wonten wekdal menika, perjoangan tasih dibetahaken kagem nglawan kebodhoan, kasangsaraning masyarakat, ugi marang kamlaratan. Mila saking menika kanthi pengetan dinten kamardekan Republik Indonesia kaping 70 tahun 2015 monggo sami cancut tali wanda, gumregut temandang karya, sepi ing pamrih, rame ing gawe anggenepin gesang wonten ing masyarakat.

Penutup dalam pidato bahasa jawa pengetan kemerdekaan RI
Mekaten dudutan ingkang saged kula aturaken, mugia kenging kagem panglimbang saha paniting sawetawis muriha kamajenganing nusa lan bangsa. Wonten kasar saha klentuning atur, saestu kula namung tansah nyeyadhong sihing pangaksama.
Wa bilahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Teks contoh sesorah bahasa jawa wonten ing nginggil menika mugi saget dipunginakaken kagem conto kabetahan kadhosta: pidato bahasa jawa krama, pidato dalam bahasa jawa, pidato bahasa jawa kemerdekaan, pidato bahasa jawa 17 agustus, contoh pidato bahasa jawa krama, contoh naskah pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang kemerdekaan, contoh pidato bahasa jawa singkat, pidato menggunakan bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa tentang kemerdekaan, contoh pidato bahasa jawa krama inggil, pidato kemerdekaan bahasa jawa, pidato bahasa jawa tema kemerdekaan, pidato bahasa jawa tentang hari kemerdekaan, pidato bahasa jawa tentang sumpah pemuda, pidato bahasa jawa tentang 17 agustus, pidato bahasa jawa hari kemerdekaan lan sakpanunggalanipun.

Artikel menika kalebet: sesorah, contoh pidato bahasa jawa, teks pidato bahasa jawa, naskah pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa singkat, sesorah bahasa jawa, contoh sesorah, sesorah basa jawa, contoh sesorah bahasa jawa, contoh sesorah basa jawa, pidato bahasa jawa, kumpulan pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa krama, pidato dalam bahasa jawa, pidato bahasa jawa kemerdekaan, pidato bahasa jawa 17 agustus, contoh pidato bahasa jawa krama, contoh naskah pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang kemerdekaan, contoh pidato bahasa jawa singkat, pidato menggunakan bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa tentang kemerdekaan, contoh pidato bahasa jawa krama inggil, pidato kemerdekaan bahasa jawa, pidato bahasa jawa tema kemerdekaan, pidato bahasa jawa tentang hari kemerdekaan, pidato bahasa jawa tentang sumpah pemuda, pidato bahasa jawa tentang 17 agustus, pidato bahasa jawa hari kemerdekaan, kerangka pidato bahasa jawa lan sakpanunggalanipun.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Sesorah Bahasa Jawa Pengetan Dinten Proklamasi 17 Agustus

0 komentar:

Posting Komentar